Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Bohdanovické kopretinky z. s.

Stanovy spolku

 

 

 

 

 

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 

1) Název spolku: Bohdanovické kopretinky z. s. (dále jen "spolek").

2) Sídlo spolku: Bohdanovice č.p. 65, PSČ 747 55, Jakartovice.

3) Bohdanovické kopretinky z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako    

    takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

čl. II

Účel spolku

 

Zájem organizovat společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací akce, které přispějí k posílení přátelských vztahů občanů v Bohdanovicích, Jakartovicích, Hořejších Kunčicích a Deštném.

 

čl. III

Hlavní činnosti spolku

 

1) Vytvářet a organizovat činnosti spojené se společenskými, kulturními, sportovními a vzdělávacími

    aktivitami pro děti, mládež, členy spolku i širokou veřejnost.

2) Svou činností napomáhat rozvoji veřejného života v místě svého působení a to zejména veřejně  

    prospěšnou a osvětovou činností.

3) Podporovat a vést děti, mládež a členy spolku ke sportovní všestrannosti.

 

čl. IV

Členství ve spolku

 

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být jen fyzická osoba, která chce podpořit   

    naplňování cílů spolku a souhlasí se stanovami spolku.

2) Členství vzniká na základě písemné přihlášky, a to přijetím za člena statutárním orgánem. Zakládajícím 

     členem je pak fyzická osoba, která se zúčastnila ustavující schůze a písemně ztvrdila svůj úmysl stát

     se členem spolku.

3) Členství ve spolku zaniká:

    a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku,

    b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,

    c) úmrtím,

    d) zánikem spolku.

5) Člen má právo:

    a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,

    b) účastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánů spolku,

    c) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

6) Člen má povinnost:

    a) dodržovat stanovy spolku, jednat vždy ve shodě se stanovami a tak dbát o dobré jméno spolku,

    b) platit řádně a včas členské příspěvky. O jejich výši a termínu splatnosti rozhoduje členská schůze.

 

 

 

čl. V

Organizační struktura spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří:

 

     a) členská schůze,

     b) výbor a předseda spolku,

     c) revizor.

 

čl. VI

Členská schůze

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, který rozhoduje o všech zásadních záležitostech spolku.  

    Členskou schůzi svolává předseda, a to nejméně jednou ročně. O svolání členské schůze musí být       

    členové vyrozuměni nejméně 15 dnů před jejím konáním. V pozvánce musí být uveden datum, čas a   

    místo konání členské schůze a hlavní body, kterými se bude členská schůze zabývat.

2) Mimořádné konání členské schůze je předseda povinen svolat vždy, požádá-li o její svolání alespoň 1/3    

    členů spolku, a to písemně, při čemž žádosti musí obsahovat důvod svolání členské schůze a navržen    

    její program. K žádosti o svolání mimořádné členské schůze musí být přiložena listina s podpisy členů,  

    kteří žádají její svolání. Členská schůze pak musí být svolána nejpozději do 30 dnů od převzetí takové  

    žádosti.

3) Usnesení členské schůze je platné, hlasovala-li pro jeho přijetí více než polovina přítomných členů.

4) Do výhradní pravomoci členské schůze patří zejména:

    a) rozhodovat o všech otázkách, které ze zákona přísluší nejvyššímu orgánu spolku,

    b) měnit a doplňovat stanovy spolku,

    c) projednávat koncepci činnosti spolku,

    d) projednávat a schvalovat zprávu o činnosti spolku a zprávu o revizi spolku,

    e) stanovit výši a lhůtu splatnosti členských příspěvků,

    f)  volit výbor a revizora,

    g) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena.

 

čl. VII

Výbor a předseda spolku

 

1) Výbor je statutárním orgánem. Je volen členskou schůzí a má 6 členů. Činnost výboru řídí předseda, 

    kterého volí ze svého středu.

2) Výbor řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi a zabezpečuje vedení spolku včetně řádného    

    vedení jeho účetnictví. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku s výjimkou těch, která jsou  

    právními předpisy, stanovami či rozhodnutím členské schůze ve výhradní pravomoci členské schůze. 

    Ve své činnosti se výbor řídí zásadami a pokyny členské schůze, pokud tyto nejsou v rozporu se  

    stanovami či právními předpisy. Schůze výboru jsou přístupny všem členům spolku.

3) Jednání výboru svolává předseda nebo jiný pověřený člen výboru. O jednání výboru musí být členové  

    výboru vyrozuměni nejméně 10 dnů před jeho konáním.

4) Usnesení je platné, pokud se jednání výboru účastní nadpoloviční většina všech jeho členů a pro     

     usnesení hlasuje více než polovina přítomných členů výboru.

5) Za spolek jedná předseda nebo jiná výborem pověřená osoba. Pověření jiné osoby k jednání musí být   

    písemné a mít náležitosti oficiálního dokladu spolku.

6) Doklady jménem spolku podepisuje předseda nebo jiná osoba k tomu zmocněná (odst. 5). Z dokladu  

    musí být zřejmé, že se jedná o doklad spolku a musí být uveden název spolku a jeho identifikační číslo.  

    K vytištěnému nebo jinak napsanému jménu připojí svůj podpis a opatří doklad razítkem.

7) Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí sdělit výboru písemně. Po odstoupení  

    člena výboru může výbor do nejbližší členské schůze kooptovat náhradního člena.

 

 

 

čl. VIII

Kontrolní orgán spolku

 

1) Kontrolním orgánem spolku je revizor. Revizor kontroluje činnost spolku, zejména pak jeho   

    hospodaření a plnění usnesení členské schůze.

2) O výsledcích kontroly vypracovává zprávy, které předkládá výboru spolku.

2) Vypracovává a členské schůzi předkládá výroční zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.

 

čl. IX

Zásady hospodaření spolku

 

1) Spolek je neziskovou organizací. Zdroje finančního zabezpečení své činnosti jsou zejména příspěvky  

    členů, výnosy a příjmy z jím organizovaných akcí, granty a dotace, dary a příspěvky právnických či    

    fyzických osob. Za účelem finančních zabezpečení svých aktivit může spolek uzavřít dohodu o  

    spolupráci s právnickou osobou.

2) Finanční prostředky spolku mohou být vynakládány v souladu se stanovami a rozhodnutími členské   

    schůze a mohou být použity pouze pro činnost spolku včetně jeho správy.

 

čl. X

Majetkové vypořádání při zániku spolku

 

 

V případě zániku spolku bude jeho likvidační zůstatek převeden na jinou právnickou osobu neziskového sektoru s obdobným zaměřením. O tom, na kterou organizaci bude zůstatek převeden, rozhodne členská schůze, která rozhodla o zániku spolku.

 

 

čl. XI

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1) Do zvolení statutárních orgánu po vzniku spolku (zápisu do spolkového rejstříku) vykonává pravomoc  

    statutárního orgánu přípravný výbor zvolený na ustavující schůzi.

2) Do zvolení předsedy spolku jedná jménem spolku zmocněnec přípravného výboru Jiřina Korbelová.

3) Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku spolku (dnem zápisu do spolkového rejstříku).